Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Vid de allmänna valen vart fjärde år väljer Norrköpings invånare vilka politiker som får förtroendet att styra kommunen. De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken vid sidan av ett ordinarie jobb. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

KF och KS

Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen, Kommunstyrelsen och kommunal- och oppositionsråd. Beredningar, utskott tillhörande KF och KS

Nämnder

Norrköpings kommun har elva nämnder som bland annat ger uppdrag åt förvaltningar och enheter att bedriva verksamheten inom de budgetramar som bestäms av kommunfullmäktige.

Kommunalförbund och region

Kommunalförbund, regionens sakområdessamråd, Samordningsförbundet

Bolagsstyrelser

Bolagsstyrelser där kommunfullmäktige utser ledamöter, suppleanter och revisorer

Ovan är ett urval, se samtliga 24 bolagsstyrelser.

Nämndemän, förrättare, råd

Nämndemän i Norrköpings Tingsrätt, vigsel- och begravningsförrättare, begravningsombud, Pensionärs- och funktionshindersråd, Nobrå

Stiftelser, fonder m.m.

Stiftelser, fonder, föreningar och liknande organ

Partier